Photographer take photo near famous Stokksnes mountains